Ethics

Česká verze je dole na této stránce

Opus Osm Ethics Guidelines

Our duty is to provide a fair, honest, and comprehensive account of people, events, institutions, and issues in Czech classical music, opera, and ballet. All materials and events connected with Opus Osm must meet these standards:

1 All statements of fact must be accurate.

2 Sources must be identified and legitimate.

3 The articles and content must be original; compilation articles are discouraged; reprinted original material must be clearly identified.

4 All articles are published free of charge to their sources or subjects.

5 Sources or subjects may not review unpublished copy.

6 We strive to attain the highest possible standards in content, including advertising content, and to make a positive contribution to the field.

7 We reserve the right to decline any material which does not meet these standards.

October 2010

Zásady etického kodexu Opusu Osm

Naším cílem je poskytovat ověřené, pravdivé a ucelené zprávy o lidech, institucích a událostech v české klasické hudbě, opeře a baletu. Všechny materiály a události spojené s časopisem Opus Osm musí splňovat následující normy:

1 Všechna sdělení skutkové podstaty musí být přesná.
2 Zdroje musí být identifikované a legitimní.
3 Jednotlivé příspěvky a obsah musí být původní; nepodporujeme články kompilované z jiných zdrojů; znovu vydané materiály musí být zřetelně označené.
4 Vzhledem ke zdrojům a osobám jsou všechny články publikované zdarma.
5 Kontaktované zdroje nebo osoby nemohou požadovat změnu v textu, vyjma opravy chyby faktu.
6 Snažíme se dosáhnout nejvyšší kvality obsahu, včetně inzerce, a
přispět pozitivně k novinářské etice.
7 Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv materiál, který nesplňuje výše uvedené normy.

Říjen 2010

%d bloggers like this: