Re:Source – Vertigo

'Vertigo'

The Czech National Ballet premieres a trio of contemporary works, all under the title ‘Vertigo’

This article is presented as a service to Opus Osm readers by The Czech National Ballet.

Česká verze je dole.


Vertigo

The Czech National Ballet is preparing a new production, this time borne in the spirit of contemporary dance.

A mixed bill will present the essence of works by three distinguished and singular contemporary European dance-theatre creators: Moldova’s Radu Poklitaru, Italy’s Mauro Bigonzetti, and Sweden’s Alexander Ekman.

The three sharply contrasting poetics of the three artists and their opuses form a magical combination of lyricism, nostalgia, humour, and crazy absurdity.

1st premiere performance: 9 June 2016 at the New Stage (Nová Scéna)
2nd premiere performance: 10 June 2016 at the New Stage
Further performances: 12, 15, 22 June and 27 August 2016

Opus Osm Vert logo E Cx sj


Rain

Choreography: Radu Poklitaru
Music: Johann Sebastian Bach, Jacques Brel, folk songs

The young, gifted, and renowned Moldavian contemporary ballet creator Radu Poklitaru possesses a highly idiomatic style, blending classical elements and everyday gesture, traits of modern and national dances.

His 2007 choreography Rain is a philosophical account of a story depicting the fates of people who at the same moment involuntarily enter a single space.

Vertigo

Choreography: Mauro Bigonzetti
Music: Dmitry Shostakovich

The Italian choreographer and currently Artistic Director of the Teatro La Scala Mauro Bigonzetti is a distinct contemporary dance figure, a creator of global renown. The 2006 work Vertigo takes the form of a highly emotional duet, serving to express his personal visions regarding a relationship between two persons, a union in which the madness of love turns into physical vertigo.

Cacti

Choreography: Alexander Ekman
Music: Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Andy Stein, Gustav Mahler

The world-famous Swedish choreographer and stage director Alexander Ekman started his career as a dancer with the Nederlands Dans Theater II and was subsequently engaged at the Cullberg Ballet. He has risen to become a creator whose choreographies are characterised by fast-developing timing, humour, and compelling transformations.

In Cacti, dating from 2010 and one of Ekman’s most acclaimed works, 16 dancers produce rhythms together with four musicians on the stage. With hyperbole and terse irony, it reveals the stereotypes of today’s Western civilisation, particularly contemporary conceptual art, gleefully parodying its strategies and excesses.

The choreographies of Poklitaru, Bigonzetti, and Ekman are rooted in different cultural milieus of Europe. What is more, as representatives of three generations, the three artists depict three different worlds, which meet in Vertigo in time and space.


Balet Národního divadla připravuje premiéru, která se bude tentokrát nést v duchu současného tance.

Komponovaný večer představí esenci díla trojice významných a specifických současných evropských tvůrců tanečního divadla – Moldavana Radu Poklitaru, Itala Maura Bigonzettiho a Švéda Alexandra Ekmana.

Tři, navzájem ostře kontrastující poetiky těchto umělců a jejich opusů, vytvářejí magickou kombinaci lyriky, nostalgie, humoru i bláznivé absurdity.

1. premiéra: 9. 6. 2016 na Nové scéně
2. premiéra: 10. 6. 2016 na Nové scéně
Reprízy: 12., 15., 22. 6. a 27. 8.

Opus Osm Vertigo logoCzCxsj


Rain

Choreografie: Radu Poklitaru
Hudba: Johan Sebastian Bach, Jacques Brel, lidové písně

Moldavan Radu Poklitaru je talentovaný mladý tvůrce, uznávaný choreograf současné baletní scény s velmi osobitým stylem, ve kterém propojuje prvky klasiky a každodenní gesta, prvky moderních a národních tanců. Choreografie Rain vznikla v roce 2007 a je filozofickým příběhem, který vypráví o osudech lidí, kteří nedobrovolně vstoupili do jednoho prostoru ve stejný okamžik.

Vertigo

Choreografie: Mauro Bigonzetti
Hudba: Dmitrij Šostakovič

Italský choreograf a v současné době také umělecký šéf Teatro La Scala, Mauro Bigonzetti, je výraznou osobností moderního tance a bezpochyby patří mezi tvůrce světového renomé. Tento velmi emociální duet vytvořil v roce 2006 a vyjádřil v něm své osobní vize ve vztahu dvou lidí, ve spojení, v němž se šílenství lásky mění ve fyzickou závrať.

Cacti

Choreografie: Alexander Ekman
Hudba: Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Andy Stein, Gustav Mahler

Světoznámý švédský choreograf a režisér Alexander Ekman působil nejdříve jako tanečník Nederlands Dans Theater II a Cullberg Ballet. Postupem času se vyprofiloval v tvůrce, jehož choreografie charakterizuje rychle se rozvíjející načasování, humor a zajímavé přechody.

Cacti vzniklo v roce 2010 a je jedním z nejúspěšnějších Ekmanových děl. Šestnáct tanečníků vytváří rytmy společně se čtyřmi hudebníky na scéně. S nadsázkou a střízlivou ironií se v něm dotýká stereotypů současné západoevropské civilizace a zejména současného konceptuálního umění, jehož charakteristické strategie se prostřednictvím tohoto díla nezdráhá parodovat.

Tvorba Poklitaru, Bigonzettiho a Ekmana vyrůstá z kořenů odlišných evropských prostředí. Krom toho jsou tito tři muži představiteli tří různých generací. Jejich díla reprezentují tři rozdílné světy, které se v rámci Vertiga setkávají v čase i prostoru.

Photo Credits: Czech National Ballet

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: