Opus Osm Re:Source –The Nutcracker

Nutcracker

Magdalena Matějková, Jonáš Dolnik in rehearsal for the newest ‘Nutcracker’

This background article is presented as a service to our readers by The Czech National Ballet.

Česká verze je dole. A Czech version is below.

The Nutcracker and the Cuddly Mouse
(Louskáček a Myšák Plyšak)

Music: Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Scenario: Petr Zuska, based on E. T. A. Hoffmann’s tale
Choreography and stage direction: Petr Zuska
Sets: Pavel Svoboda
Costumes: Alexandra Grusková
Lighting design: Daniel Tesař
Animation: Šimon Koudela and Karel Mařík
Assistant choreographers: Tereza Podařilová, Alexandre Katsapov, Nelly Danko, Alexey Afanassiev

Conductor: Václav Zahradník / Sergey Poluektov
National Theatre Orchestra

Premiere: 3 December 2015 at the National Theatre
Second premiere performance: 4 December 2015 at the National Theatre

We all really look forward to Christmas time and seeing the National Theatre auditorium filled with our youngest audience, who will watch the stage with radiant eyes, full of cheerful expectation. As Christmas above all belongs to children, we have prepared for them a present in the form of a new performance, titled The Nutcracker and the Cuddly Mouse.

Louskacek

Costume designer Alexandra Grusková’s sketch for The Mouse.

After 11 years of staging the acclaimed version of the director and choreographer Youri Vàmos, we will present a brand-new production, created by the choreographer Petr Zuska, Artistic Director of the Czech National Ballet.

The legendary Christmas tale, whose roots grew from E. T. A. Hoffmann’s magical story The Nutcracker and the Mouse King (to which Peter Zuska refers in the very title of his new production), will be presented in a novel, original spirit.

To the strains of Tchaikovsky’s sublime and celebrated music, a story abounding in poetry, humour, images and spells will unfurl. The spells of winter, Advent and Christmas, the mystery of Prague and the Czech and Central European traditions of the season, as well as, naturally, unbridled freedom of the child’s soul, imagination and dreams.

We asked Petr Zuska, the creator of the new production: In which respects will your Nutcracker be novel, original?

It will definitely be novel and original in many aspects.

Even though I haven’t essentially diverged from Petipa’s original basic dramaturgical structure of the plot line, I haven’t drawn upon any of the hitherto created ballet versions. In terms of both the concept and the directional and choreographic approach.

I have absolutely respected Tchaikovsky’s music, I haven’t imposed any changes on it and, with the exception of three details, neither have I made any deletions or transfers in it, which has commonly been done by numerous other choreographers.Louskacek

I have drawn upon Hoffmann’s superb original tale, “The Nutcracker and the Mouse King,” and, although I have pursued my own creative view of the story, I have striven to touch symbols and metaphysical archetypes similar to those with which Hoffmann worked so splendidly. That is something from which, contrariwise, Petipa and, in his wake, dozens of other ballet creators, have essentially deviated.

I have applied modern theatre expressive media, yet at the same time I have aimed within my choreography to meet the audience’s expectations as to the virtuosity of the performance aspect when it comes to the classical and neo-classical movement vocabulary.

Yet the most vital aspect is that I have employed three cornerstones for the entire “structure”: Humour, Magic and Love.

Louskáček

Czech National Ballet Artistic Director/Choreographer Petr Zuska works with Sophie Benoit, Guido Sarno in rehearsal for ‘Louskáček,’ or ‘The Nutcracker and the Cuddly Mouse’

Louskáček a Myšák Plyšak

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Libreto: Petr Zuska podle E. T. A. Hoffmanna
Choreografie a režie: Petr Zuska
Scéna: Pavel Svoboda
Kostýmy: Alexandra Grusková
Světelný design: Daniel Tesař
Animace: Šimon Koudela a Karel Mařík
Asistenti choreografa: Tereza Podařilová, Alexandre Katsapov, Nelly Danko, Alexej Afanassiev

Dirigent: Václav Zahradník / Sergej Poluektov
Hraje Orchestr Národního divadla
I. premiéra: 3. 12. 2015 v Národním divadle
II. premiéra: 4. 12. 2015 v Národním divadle

Louskáček

Na zkoušce (rehearsal): Kryštof Šímek, Andrea Kramešová

Všichni se moc těšíme, až se v čase vánočním zaplní hlediště našimi nejmenšími diváky, kteří budou sledovat jeviště s rozzářenýma očima plnýma radostného očekávání. Vánoce vskutku patří především dětem a právě proto jsme pro ně připravili dárek v podobě nové premiéry s názvem Louskáček a Myšák Plyšák.

Po jedenácti letech uvádění úspěšné verze režiséra a choreografa Youriho Vàmose, představíme inscenaci úplně novou, jejímž tvůrcem je Petr Zuska, choreograf a umělecký šéf Baletu ND.

Legendární vánoční pohádku, jejíž kořeny vyrůstají z magického příběhu E. T. A. Hoffmanna Louskáček a Myší král (k němuž se Petr Zuska odkazuje názvem nové inscenace), teď diváci uvidí v novém originálním duchu.

Za zvuků krásné a notoricky známé Čajkovského hudby se bude odvíjet příběh plný poetiky, humoru, obrazů a kouzel. Kouzel zimy, adventního a vánočního času, tajemna Prahy a českých či středoevropských tradic těchto svátků a pochopitelně neohraničitelné svobody imaginace dětské duše a snů.

Zeptali jsme se tvůrce nové premiéry Petra Zusky, v čem bude jeho Louskáček nový, originální?

Nový a originální bude jistě v mnohém.

I když se více méně neodchyluji od původní Petipovy základní dramaturgické struktury dějové linie, neopírám se o žádnou doposavad vytvořenou baletní verzi. A to jak v rámci konceptu, tak režijního a choreografického uchopení.

Naprosto respektuji Čajkovského hudební podklad, neznásilňuji ho změnami, až na tři detaily nedělám žádné škrty ani přesuny, což je naopak u mnoha choreografů běžné.

Louskacek

Alexandra Gruskova skíca,’Prskavky’ (Sparkler)

Vycházím z geniality původní Hoffmanovy literární předlohy „Louskáček a Myší král“ a ač vytvářím svůj vlastní autorský pohled na příběh, snažím se dotknout podobných symbolů a metafyzických archetypů, se kterými Hoffmann úžasně pracuje. To je něco, na co naopak Petipa a později desítky dalších baletních tvůrců v podstatě rezignovali.

Opírám se o moderní divadelní výrazové prostředky, ale zároveň chci v rámci choreografie naplnit divácká očekávání virtuozity interpretační stránky z hlediska klasického a neoklasického pohybového slovníku.

A co je pro mne nejpodstatnější, pro celou „stavbu“ používám tři základní kameny: Humor, Kouzlo a Lásku.

Podle jakého klíče jste postupovali při vytváření choreografie?
Choreografii stavím v tomto případě většinou v duchu slovníku klasického baletu. To je však z hlediska tvorby celkově poměrně sekundární záležitost. Úhelným kamenem je nápad na dramaturgické uchopení a režijní struktura.

V rámci těchto dvou aspektů jsem vždy do určité míry ovlivněn zmíněným E. T. A. Hoffmannem, M. Petipou, jako autorem původního baletního libreta, a tudíž přirozeně návazně i Čajkovského hudebním rozsahem (díky za jeho nádheru). No, a pak pochopitelně ve značné míře používám „klíč“ vlastní imaginace a svého osobního autorství v daném tématu.

– The Czech National Ballet

Photo Credits: Mário Bakuš

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: