The Commitments, Part 6: Nine Questions about Bassoon

Martin Jirásek tells you everything you need to know -- and some more, interesting stuff -- about the bassoon.

Martin Jirásek tells you everything you need to know — and some more, interesting stuff — about the bassoon.

.
In this part of our first-person, Opus Osm series, Prague Conservatory student Martin Jirásek reveals what kind of commitment it takes to play the bassoon. And why it’s worth it.

Česká verze je dole.

Martin Jirasek, Liberec
Bassoon, Second Year

1 What is a bassoon?
The bassoon is a woodwind musical instrument, made from wood and iron. It is a very big instrument. So it is hard to hold in the right position with the right breathing.

2 Who can play the bassoon?
Every person with right breathing and a healthy back. A bassoon needs a lot of air to get the right sound and a bassoon is very big and very heavy.

3 Are all bassoons the same?
There are two types of bassoons, the French and the German. We play the German type because it isn’t too hard to play and it has a strong, loud sound. The French type is hard to play and it plays quietly, but the high notes are good.

Video 1/3: Prague Conservatory student Martin Jirásek demonstrates the basic tones on a bassoon. Video 1/3: Student Pražské konzervatoře Martin Jirásek předvádí základní tony na fagot.

A bigger bassoon, the contrabassoon, is very big and heavy, about 20 kilograms. It is only used in an orchestra to double the contrabass.

4 How do you hold a bassoon?
Right standing is the most important thing, because we need right breathing and standing wrong can damage our back; it is very dangerous. So we stay cool, our shoulders are down, and we’re slowly breathing.

The right breathing is also important. We must have healthy breath; it comes from the belly. Deep breathing to pull the wind into the double reed is important. In every music piece, in scores, we need to write in every breath. Without this we can´t play.

Blowing through this tiny double reed is where the tone starts from.

Blowing through this tiny double reed is where the tone starts from./Tón vzniká foukáním skrz tento malinký jazýček.

5 What’s a double reed, and why is it so important?
The double reed is that thing that makes the sound. So this is one of the most important and interesting things. We use long, short, heavy, and tiny double reeds. Each one has a different sound. We make the double reeds ourselves. No machine can do this.

6 How do you practice?
So, for example, I start in the morning. I play a long, slow, and loud tone, because I need to get the right sound of the bassoon. Only then can I practise my concert. I play about one hour and I must have a break of about 15 minutes, then I continue to practise. And usually it will be the same in the evening and I ask myself a question: What did I learn today? And I am so happy that I have done some good work.

7 Who are the best Czech players?
They’re in the Czech Phiharmonic, Czech Radio Symphony Orchestra, or any big orchestra like FOK, the orchestra in the National Theatre, and so on. At the Prague Conservatory are the best professors in the Czech Republic. I am very glad that they are teaching me. My professor, Ondřej Roskovec, teaches at the Conservatory and plays solo bassoon in the Czech Philharmonic.

8 And around the world?
Bassoons are in many of the big orchestras, Baroque orchestras, and ensembles in all countries of the world. In big cities there are academies and universities where professors teach young people to play the bassoon, and then the students teach too. The best orchestra is the Berlin Philharmonic or the Vienna Philharmonic, where the best bassoonists in the world are.

9 Why do you play the bassoon?
I love playing the bassoon. It gives my life some reason why I get up early every morning and go practise. It is fun and playing in an orchestra is very good too. And I love concerts written for bassoon. It is perfect music!

Video 2/3: Martin shows Opus Osm editor Mary Matz how to play. The weight of the bassoon rests near the right thumb; to play, you just “whistle.” But it takes a tremendous amount of strength and breath to produce even one tone./Video 2/3: Martin ukazuje editorce Opusu Osm Mary Matz, jak se hraje. Váha fagotu leží blízko pravého palce. Abyste hráli, jen “foukáte”. Ale vyžaduje to ohromné množství síly a dechu vůbec vytvořit jediný tón.

Written by Martin Jirásek; English version edited by Mary Matz; Czech translation by Tereza Vařechová
.
.

Oddanost, 6. část: Devět otázek o fagotu

Martin Jirásek tells you everything you need to know -- and some more, interesting stuff -- about the bassoon.

Martin Jirásek vám poví všechno, co potřebujete vědět. A ještě něco navíc, zajímavosti o fagotu.

Ve čtvrté části této série Opusu Osm nám student Pražské konzervatoře Martin Jirásek formou přímého vyprávění odhalí, jaké povinnosti obnáší hra na fagot. A proč to stojí za to.

Martin Jirásek, Liberec
Fagot, druhý ročník

1 Co je to fagot?
Fagot je dřevěný dechový nástroj vyrobený ze dřeva a kovu. Je to opravdu velký hudební nástroj, takže je obtížné jej držet ve správné pozici s tím správným dýcháním.

2 Kdo může hrát na fagot?

The bassoon's weight all rests on this -- and a special harness -- to keep your fingers free to quickly move across the keys or holes.

The bassoon’s weight all rests on this — and a special harness — to keep your fingers free to quickly move across the keys or holes./Veškerá váha fagotu leží na tomto a na speciálním postroji, aby byly vaše prsty volné a mohly se rychle pohybovat po klapkách.

Kdokoli se správným dechem a zdravými zády. Fagot potřebuje hodně vzduchu, aby se vytvořil ten správný zvuk, a je opravdu velký a těžký.

3 Jsou všechny fagoty stejné?
Existují dva typy fagotů, francouzský a německý. My hrajeme na německý, protože není zase tak těžké na něj hrát a má silný, hlasitý zvuk. Je obtížnější hrát na francouzský fagot, který je navíc tichý. Ale vysoké noty jsou dobré. Větší fagot, kontrafagot, je nesmírně velký a těžký. Váží kolem dvaceti kilo. Používá se pouze v orchestru k dublování kontrabasu.

4 Jak se fagot drží?
Správný postoj je nejdůležitější, protože potřebujeme správně dýchat, a špatným postojem si můžeme poškodit záda. To je velmi nebezpečné. Takže stojíme klidně s rameny dole a pomalu dýcháme.

Správné dýchání je také důležité. Musíme mít zdravý dech, vychází z břicha. Hluboký dech k rozechvění strojku je moc velmi důležitý. V každém hudebním díle, v partituře, musíme zapsat každý nádech. Bez toho nelze hrát.

5 Co je to strojek a proč je tak důležitý?
Strojek je ta věc, která vytváří zvuk. Takže je to jedna z těch nejdůležitějších a nejzajímavějších věcí. Používáme dlouhé, krátké, těžké, ale i malé strojky. Každý z nich má jiný zvuk. Vyrábíme si je sami. To nezvládne žádný přístroj.

6 Jak cvičíte?
Tak například začnu ráno. Hraji dlouhý, pomalý a hlasitý tón, protože potřebuji získat ten správný zvuk fagotu. Jedině tehdy mohu cvičit na koncert. Hraji tak jednu hodinu, pak si musím dát 15 minut pauzu a pak pokračuji ve cvičení. Tak to je obvykle stejné i večer, kdy se ptám sám sebe: Co jsem se dnes naučil? A jsem šťastný, že jsem udělal kus dobré práce.

Video 3/3: Martin demonstrates a Vivaldi selection he’s practicing for an upcoming concert. He makes it look easy!/Video 3/3: Martin předvádí výběr z Vivaldiho, který nyní nacvičuje na nadcházející koncert. Při pohledu na něho to vypadá tak snadně!

7 Kdo jsou ti nejlepší čeští hráči?
Ti jsou v České filharmonii, Symfonickém orchestru Českého rozhlasu či dalším velkém orchestru jako Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK, orchestru Národního divadla atd. Na Pražské konzervatoři jsou ti nejlepší profesoři v České republice. A já jsem moc rád, že učí i mě. Můj profesor, Ondřej Roskovec, učí na konzervatoři a také hraje na fagot v České filharmonii.

8 A co ve světě?

Fagoty jsou součástí mnoha velkých orchestrů, barokních orchestrů a dalších souborů v mnoha zemích po celém světě. Ve velkých městech učí profesoři mladé lidi hrát na fagot v akademiích a na univerzitách. A studenti pak učí také. Nejlepší orchestr je Berlínská filharmonie nebo také Vídeňská filharmonie, které mají ve svém souboru nejlepší světové hráče na fagot.

9 Proč hraješ na fagot?
Miluji hru na fagot. To je v mém životě důvod proč ráno vstát a jít cvičit. Je to zábava a hra v orchestru je také skvělá. A miluji koncerty napsané pro fagot, je to dokonalá hudba.

Napsal Martin Jirásek; anglickou verzi editovala Mary Matz; do češtiny přeložila Tereza Vařechová — oo

Photo Credits: Photos and videos: Miroslav Setnička

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: