The Commitments, Part 5: Michaela’s ‘One of the Best’

Flute student Michaela Blažková has learned from Philippe Bernold --  even without ever taking a lesson from him.

Flute student Michaela Blažková has learned from Philippe Bernold — even without ever taking a lesson from him.


In this part of Opus Osm’s first-person series, Conservatory flute student Michaela Blažková describes how a classical music ‘star’ is a role model for her, influencing her commitment to the study of music.

Česká verze je dole.

Michaela Blažková, Prague
Flute, Second Year

I met Philippe Bernold at his concerts which were last September in Prague and Plzeň. He was playing wonderfully, like always. My professor, Jan Ostrý, was a student of Bernold and they played these concerts together.

His way of playing is mostly different than other musicians. He is very smart and he is always trying to play the pieces as closely to the period as is possible. He is very educated in music history and he is using it in playing.

She's been playing a Japanese-made, professional flute for about a year.

She’s been playing a Japanese-made, professional flute for about a year./Hrála na profesionální flétnu vyrobenou v Japonsku přibližně rok.

You can see and hear how he is feeling the music and it doesn´t matter if he plays Baroque, classics or the romantics, because he can play it always with the proper expression. He has wonderful tone and not just in forte but he has such a nice piano, so nice that it will make you shiver.

And I do not have words for his technique, which is absolutely beyond the competition. When is he standing on stage he looks energetic and masterful.

I think that Philippe Bernold is now one of the best flutists. He won the first prize of the Paris Conservatory and was appointed as first flute of the National Opera Orchestra in Lyon when he was only 23 years old.

He also won first prize in the Concours International Jean-Pierre Rampal. This accomplishment opened to him a way to many interesting musicians. He started to play as a solo flutist with some famous orchestras and artists. He was always very successful in all international competitions and now he is successful on stages when he plays anywhere in the world.

In 1994 he started to conduct. He is a very good conductor, too. At the International Festival of Colmar he was not only the solo flutist in the National Opera Orchestra of Lyon, but he was conducting this orchestra too. From the year 2008 he began cooperating with the orchestra of the Paris Conservatory. He recently directed the Simon Bolivar Orchestra in Caracas in Venezuela.

He also teaches chamber music at Paris Conservatory and flute at the National Conservatory of Lyon. Taking exams for Lyon Conservatory is very, very difficult, because every good flute student wants to try to do the exams. Then 100 flutists are taking the exams and they choose only about two of all of them. He is organizing some chamber music and flute master classes too. They are very popular and people go to them from all over Europe and other corners of the world.

Philippe Bernold

Philippe Bernold

I was talking with Philippe Bernold after his concert in Prague. Maybe it was just a few sentences, mostly about nothing, but he was very nice, calm, and modest. I’m so proud that I could talk with Professor Bernold, because he is not only a brilliant flutist, conductor, and professor, but he is a very gentle and polite man, too. — oo

Written by Michaela Blazková; English version edited by Mary Matz; Czech translation by Tereza Vařechová

Oddanost, 5. část: Michaely „jeden z nejlepších”

Flute student Michaela Blažková has learned from Philippe Bernold --  even without ever taking a lesson from him.

Studentka flétny Hana Blažková se učila od Philippa Bernolda, ačkoli s ním neměla žádnou hodinu.

V této části série Opusu Osm nám Michaela Blažková, studentka oboru flétna na Pražské konzervatoři, vypráví o „hvězdě” klasické hudby, která je jejím idolem ovlivňujícím její oddanost ke studiu hudby.

Michaela Blažková, Praha
Flétna, druhý ročník

Phillipa Bernolda jsem potkala na jeho koncertech, které se konaly minulé září v Praze a v Plzni. Hrál úžasně, jako vždycky. Můj profesor Jan Ostrý byl Bernoldův student, a tyto koncerty hráli společně.

Jeho styl hrají je většinou odlišný od ostatních hudebníků. Je velmi kultivovaný a snaží se všechna díla zahrát co nejpřesněji v rámci daného období. V hudbě je velice vzdělaný a využívá toho při hraní.

Můžete vidět a slyšet, jak hudbu cítí. A nezáleží na tom, zda hraje barokní, klasicistní či romantická díla, protože to vždy hraje s náležitým výrazem. Má úžasný tón, nejen ve forte, ale dovede také krásné piano. Tak krásné, že vám způsobí mrazení.

A pro jeho techniku ani nemám slova; v ní nemá absolutně žádnou konkurenci. Když stojí na pódiu, vypadá tak energicky a suverénně.

Myslím, že Phillipe Bernold je nyní jeden z nejlepších flétnistů. Vyhrál první cenu pařížské konzervatoře a hrál první flétnu v orchestru Národní opery v Lyonu, když mu bylo pouhých 23 let.

Michaela Blažková says she prefers modern music ... but ... she also likes Baroque music, too.

Michaela Blažková says she prefers modern music … but … she also likes Baroque music, too./Michaela Blažková říká, že dává přednost moderní hudbě, ale má také ráda hudbu barokní.

Také vyhrál první místo na soutěži „Concours International Jean-Pierre Rampal”. Tento úspěch mu otevřel cestu k mnoha zajímavým hudebníkům. Začal hrát sólovou flétnu s řadou známých orchestrů a umělců. Byl vždycky velice úspěšný na všech mezinárodních soutěžích a nyní je zase velmi úspěšný na pódiích, ať už hraje kdekoli na světě.

V roce 1994 začal dirigovat a je opravdu dobrý dirigent. Na Mezinárodním festivalu v Colmaru byl nejen jediným sólovým flétnistou orchestra Národní Opery Lyonu, ale také orchestr dirigoval. Od roku 2008 začal spolupracovat s orchestrem pařížské konzervatoře. A nedávno také vedl Orchestr Simóna Bolívara ve venezuelském Caracasu.

Zároveň vyučuje komorní hudbu na pařížské konzervatoři a flétnu na Národní konzervatoři v Lyonu. Udělat zkoušky na lyonskou konzervatoř je velice těžké, protože každý dobrý student flétny to chce zkusit. Potom 100 studentů tu příležitost dostane a oni vyberou asi jenom dva z nich.
Bernold také organizuje nějaké lekce komorní hudby a flétny. Ty jsou velmi oblíbené a navštěvované lidmi z celé Evropy a dalších koutů světa.

S Philippem Bernoldem jsem mluvila po jeho koncertě v Praze. Možná to bylo jen pár vět, většina z nich o ničem podstatném, ale byl opravdu velice milý a skromný.

Jsem pyšná na to, že jsem měla možnost s profesorem Bernoldem hovořit, protože on není jenom vynikající flétnista, dirigent, profesor, ale je také laskavý a milý muž. – oo

Napsala Michaela Blažková; korektury anglické verze Mary Matz; český překlad Tereza Vařechová

Photo Credits: Photo of Philippe Bernold, R Blanc-Bernard; all others, Miroslav Setnička

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: