The Commitments, Part 4: Roxana’s 3 Critical Strings

Roxana Hadler

Roxana Hädler

.
Think “conservatory” and you probably think of student musicians.
But what about their instruments?
Roxana Hädler tells us about the first-in-the-world harp she plays.

Česká verze je dole.

Roxana Hädler, Prague via Deggendorf, Germany
2nd Year, Harp

Last summer I took part in a harp workshop in Santuario di Crea, about 150km from Milan. This workshop included a visit to the Salvi Harp factory. Salvi Harps is one of the most famous harp factories in the world. It is named after its founder Victor Salvi, who produced his first harp in the 1950s, and now his children continue in leading the factory.

Pedals and Levers
We divide harps into two types. Pedal harps have 47 strings. These harps again can be divided into electric, acoustic, and electro-acoustic.Lever harps have 34 strings. The biggest difference is that the lever harps have hooks instead of pedals and they are mainly used in folk, jazz, and Irish music.

My harp comes from the Salvi factory and it’s very specific because it is the first electro-acoustic harp which Salvi has ever made. It’s actually just a prototype.

During our visit to the factory, me and my parents asked if they would sell it to us, and they agreed. Normally these electro-acoustic harp costs about $25,000 but we got it much cheaper because it was already partly used.

One Year to Make a Harp:The construction of harps is a very difficult process and it takes at least one year to make one harp. Each piece of a harp is made by hand and from very special wood of the highest quality, usually spruce and white maple. Spruce is hand-selected from the forests of Europe, the same spruce from which the world’s greatest violins have been produced, and white maple comes from the forests of Upper Michigan, chosen for its stability and resilience.

The problem was that the harp originally had only 44 strings instead of 47 but to use the harp for 100% it is necessary to have all 47 strings. So we have asked them to fix additional strings.

It was very difficult because they had to deconstruct my harp into several parts and it could have happened that the sound board would not have held up to the pressure of three more strings. And it could have caused the destruction of the harp.

But in the end, everything went well and my harp is perfect. — oo

– Written by Roxana Hädler; edited by Mary Matz; Czech translation by Tereza Vařechová


Oddanost, 4. část: Roxaniny tři zásadní struny

Řekne-li se konzervatoř, obvykle si hned představíme studenty. Ale co jejich nástroje? Roxana Hädler nám poví o své harfě, která je svým způsobem první na světě.

Roxana Hädler

Roxana Hädler

Roxana Hädler, Praha preš Deggendorf, Německo
2. ročník harfa

Loni v létě jsem se zúčastnila harfového workshopu v Santuario di Crea ležícího asi 150 km od Milána. Součástí workshopu byla i návštěva továrny Salvi Harps, jednoho z nejznámějších výrobců harf na světě. Firma je pojmenována po zakladateli Victoru Salvim, který vyrobil svoji první harfu v padesátých letech minulého století, a jehož děti nyní pokračují ve vedení firmy.

Moje harfa pochází z továrny Salvi a je velmi specifická, neboť jde o první elektroakustickou harfu, kterou Salvi vůbec kdy vyrobil. Je to vlastně jenom prototyp.

Během naší návštěvy v továrně jsme se s rodiči zeptali, zda by nám ji prodali. A oni souhlasili.

Za normálních okolností stojí tyto elektroakustické harfy kolem 25 tisíc dolarů, ale my jsme ji získali mnohem levněji, protože už byla částečně použitá.

Pedály a háčkyHarfy se dělí na dva typy. Pedálové harfy mají 47 strun. Mohou být dále rozděleny na elektrické, akustické a elektroakustické. Háčkové harfy mají 34 strun. Největším rozdílem ale je to, že háčkové harfy mají háčky místo pedálů a používají se zejména ve folku, jazzu a irské hudbě.

Problém byl v tom, že harfa měla původně jen 44 strun místo 47. Ale aby se na ni mohlo hrát na 100%, musí mít všech 47 strun. A tak jsme je požádali, aby zbytek strun přidělali.

To bylo velmi složité, protože museli harfu rozebrat na několik částí a mohlo se stát, že by rezonanční deska už neunesla tlak dalších tří strun, což mohlo harfu naprosto zničit.

Ale nakonec vše dobře dopadlo a moje harfa je dokonalá.

Rok na výrobu harfyVyrobit ji je velmi obtížný proces a zabere to nejméně jeden rok. Každičká část harfy je vyrobena ručně, a to z velmi speciálního dřeva té nejvyšší kvality, obvykle smrku nebo javoru stříbrného. Smrk je ručně vybírán z evropských lesů, stejně jako smrky, z nichž se vyrábí ty nejlepší světové housle. Javor stříbrný pochází z lesů severního Michiganu a je vybírán na základě své odolnosti a pružnosti.

— oo

Napsala Roxana Hädler; korektury anglické verze Mary Matz; český překlad Tereza Vařechová

Photo Credits: Photos provided by Roxana Hädler

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: