The Commitments, Part 3: ‘How I Write Music’

Opus Osm

First-year, composition student Daria Moiseeva loves composing for the piano, but knows she must learn to write for other instruments too.

It’s easy to think all Prague Conservatory students want to be musicians playing an instrument. In the 3d part of our series we go into the classroom to discover how a music student learns the art of composing.

Daria Moiseeva, Karlovy Vary
Composition, First Year

Ceská verze je dole.

I have composed from an early age. Year after year I improve my skills. My main inspiration are composers from the classical era – like Beethoven and Mozart.

I like different kinds of music. It depends on my mood. Sometimes it’s classic, sometimes pop, rock, jazz, or opera, so it’s very different, but I don’t like most of the modern music. I can’t live a day without music.

Even though I am only a beginning composer, I have already had many successful competitions in a row. As my greatest success I consider my winning the Czech composing competition at Hradec nad Moravicí in 2010 and 2012.

Opus OsmMy next composing success came in 2012 and 2013, when I took part in the International Festival-Competition of Children and Youth’s Art in St Petersburg, Russia, which is called “Window to Europe.” There I won second and third place. But the most prestigious contest I competed in was the 2e Concours International de Composition, ”Artistes en Herbe” Luxembourg 2013. I sent them my compositions and won third place.

How do I compose? I think that it’s very hard to explain it. For each composer it is different. For example, for me it depends on many factors: what the weather is like, if I am tired or not, if I want to do it right now, if I have enough time, if I am in the mood, if I am disturbed, and many more. Sometimes I have so many ideas that I can’t put it together at once. These days I don’t believe how quickly time is going. But there are often days when I just sit in front of piano and I have no inspiration. I can think for hours and in the end there still can be a blank page. Daria Moiseeva performs an excerpt from her “What I Dream About” (© Daria Moiseeva). / Daria Moiseeva hraje část její skladby ‘O čem sním’ (© Daria Moiseeva).”

For those who are beginning composing, I have some suggestions. Firstly, listen to your favourite music and try to find the secret of it! You can also play this music yourself and maybe it will inspire you. Also, walks in nature could also be very helpful. Look around you, listen to the sounds of nature and later try to compose a little piece about it.

Finally, even though this doesn’t inspire me very well, reading books and articles can be good for other composers.

In music we can find a lot of popular (and less popular) composers. And a lot of musical genres and eras, too. Some music is closer to us and other music is harder to understand. My favourite composer is Ludwig van Beethoven. He is my big “hero.”

During his life he used different methods while composing, which I find very fascinating. Of all his pieces I think I like the second movement of Appassionata, Opus 57 and Symphony No. 7 the most.

I hope that I will be successful composer, that people will like my music, and that I will be an inspiration for them! — oo

– Written by Daria Moiseeva; edited by Mary Matz; Czech translation by Tereza Vařechová

Oddanost, 3. část: “Jak skládám hudbu”

Opus Osm

Studentka prvního ročníku oboru skladba Daria Moiseeva miluje komponování pro klavír, ale je si vědoma toho, že musí umět skládat také pro ostatní nástroje.

Je snadné si myslet, že všichni studenti Pražské konzervatoře chtějí hrát na hudební nástroj. Ve třetí části naší série Opusu Osm formou přímého vyprávění nahlédneme do jedné třídy, abychom odhalili, jak se studenti učí skladatelskému umění.

Daria Moiseeva, Karlovy Vary
Skladba, první ročník

Skládala jsem už od raného věku. Rok co rok jsem se ve svých dovednostech zlepšovala. Mojí hlavní inspirací jsou klasičtí skladatelé jako Beethoven a Mozart.

Mám ráda různé druhy hudby, záleží na náladě. Někdy to je klasika, někdy pop, rock, jazz nebo opera, takže je to různorodé, i když většina moderní hudby mě neoslovuje. Ale bez hudby bych žít nemohla.

Přestože jsem teprve začínající skladatelka, mám za sebou už mnoho úspěšných soutěží. Za můj největší úspěch považuji vítězství ve skladatelské soutěži v Hradci nad Moravicí v letech 2010 a 2012.

Můj další skladatelský úspěch přišel ještě v roce 2012 a také 2013, kdy jsem se zúčastnila Mezinárodního festivalu – umělecké soutěže dětí a mládeže v ruském Petrohradě nazvaném Okno do Evropy. Tam jsem vyhrála druhé a třetí místo. Ale pro mě nejcennější a nejprestižnější soutěží byla Druhá mezinárodní skladatelská soutěž “Artistes en Herbe” v Luxemburgu v roce 2013. Poslala jsem tam své skladby a zaujala třetí místo.

Jak komponuji? Myslím, že se to těžko vysvětluje. To je pro každého skladatele jiné. U mě, například, záleží na mnoha faktorech – jaké je počasí, zda jsem unavená či nikoli, jestli to chci udělat hned, jestli mám dost času, v jaké jsem náladě, jestli mě něco ruší a další. Někdy mám tolik nápadů, že je ani nemůžu dát najednou všechny dohromady. To pak nemůžu uvěřit, jak rychle čas letí. Jsou ale i dny, kdy jen sedím u klavíru úplně bez inspirace. Můžu nad tím přemýšlet hodiny a stejně nakonec zůstane jen prázdný papír.

Mám několik rad pro ty, kteří začínají skládat. Zaprvé, poslouchejte svoji oblíbenou hudbu a objevujte její tajemství! Můžete si ji také sami zahrát a možná vás to inspiruje. Ale i procházky v přírodě mohou hodně pomoci. Rozhlížejte se kolem sebe, naslouchejte zvukům přírody a potom o tom zkuste něco složit. Nakonec, i když mě tohle zrovna moc neinspiruje, čtení knížek a časopisů může být pro jiné skladatele užitečné.Mladá skladatelka hraje šestou část její ‘Suity pro klavír’ (© Daria Moiseeva). / The young composer performs the sixth part of her “Suite for Piano” (© Daria Moiseeva).

V hudbě můžeme najít řadu známých (a méně známých) skladatelů. A také hodně hudebních žánrů či etap. Určitá hudba je nám bližší a jiná je pro nás méně pochopitelná. Mým oblíbeným skladatelem je Ludwig van Beethoven. Je mým „hrdinou“.

Během svého života používal při komponování různé metody, což považuji za zajímavé. Myslím, že z celé jeho tvorby mám nejraději druhou větu Appassionaty, Opus 57 a Symfonii č. 7.

Doufám, že jednou budu úspěšnou skladatelkou, že lidé budou mít rádi moji hudbu a že pro ně budu inspirací. — oo

Napsala Daria Moiseeva; korektury anglické verze Mary Matz; český překlad Tereza Vařechová

Photo Credits: Miroslav Setnička

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: