The Commitments, Part 2: Hana & a Royal Instrument

Hana Mikulová

It’s easy to think all Prague Conservatory students must be geniuses on a straight path to musical stardom. In the second part of this first-person, Opus Osmseries we go into the classroom to learn in more detail how a first-year Conservatory student feels about a “royal” instrument.

Česká verze je dole.

Hana Mikulová, Turnov
French Horn, First Year

The French horn is a really wonderful brass musical instrument. I’ve played it for seven years and I love it.

But when I first started playing this instrument I hadn’t any idea about it.

It’s made of yellow copper. It has a distinctive curved shape. The sound tube has a length of over 3.5 to 4 metres, topped with the “bell.” There are about five types of horns, for example: single horn, double horn, Vienna horn, natural horn, and Mellophone horn. The most common horn is the double horn. The double horn is a combination of two instruments — the original horn keyed in F, and a higher horn keyed in B♭. The double horn, unlike the classic French horn, has one more valve, which means it’s easier to create the tones.

I used to play the single horn (in F), now I play the double horn. It’s the most common type of French horn. I haven’t tried other types yet, but I’d like to. For example, the natural horn, from my point of view, is very hard to play, because it has no valves to make the creating of tones easier. It’s controlled only by “mouth.”

The French horn has evolved from hunting instruments used for playing fanfares. That’s why it’s called a “royal” instrument. The modern orchestral brass French horn was an invention based on early hunting horns.

Horns were first used as musical instruments during 16th-century operas. Since the 18th century it has been used in orchestras. A classical orchestra usually contained two horns. Composers since Beethoven onwards commonly used four horns. Some other famous composers who composed many parts for horn were Richard Strauss, W. A. Mozart, and G. F. Handel.

In the Czech Republic there were and are really great French horn players, for example, Zdeněk Tylšar, Radek Baborák, and Kateřina Javůrková, who won the Prague Spring International Music Festival Competition in French horn in 2013.

I think that the French horn is an epic instrument. When I listen to a composition or film music (when played by orchestra) and I hear the French horn, it awakes many emotions in me. It gives me the shivers, that’s why I think that it is an epic instrument. Unlike the trumpet, in my opinion, the French horn’s tone is more round and colorful, the trumpet is much sharper and much more penetrating.

Recently the French horn has been a very important instrument in classical and film music. I love its sound in film music. The first soundtrack I heard the epic sounds of French horns in was The Chronicles of Narnia and since then I love film music.

My biggest goal (dream) is to be part of a great film orchestra and travel throughout the world. But one of my dreams came true. I got a chance to play with the Bohemian Symphonic Orchestra Prague in Strassburg. It was a great experience for me! — oo

Written by Hana Mikulová; English version edited by Mary Matz; Czech translation by Tereza Vařechová

Hana & “královský” nástroj

Hana Mikulová

Je snadné si myslet, že všichni studenti Pražské konzervatoře jsou géniové na přímé cestě k hudební slávě. V druhém díle této série Opusu Osmformou přímého vyprávění nahlédneme do jejich třídy, abychom se dozvěděli něco o tom, co studentka prvního ročníku cítí ke „královskému“ nástroji.

Hana Mikulová, Turnov
Lesní roh, první ročník

Lesní roh je opravdu překrásný žesťový hudební nástroj. Nyní už na něj hraji sedm let a miluji ho. Ale když jsem na lesní roh poprvé začala hrát, nevěděla jsem o něm vůbec nic.

Je vyroben ze mosazi a má specifický stočený tvar. Zvuková trubice má délku od 3,5 do 4 metrů a je zakončena „zvonem”. Existuje asi pět typů lesních rohů, jako například jednoduchý lesní roh, dvojitý lesní roh, vídeňský roh, bezklapkový roh (lesnice) či melafon. Nejčastějším je dvojitý lesní roh, který je kombinací dvou hudebních nástrojů – původního rohu v F ladění a vyššího rohu v B ladění. Dvojitý, na rozdíl od klasického lesního rohu, má o jeden ventil více, což umožňuje snadnější vytváření tónů.

Hrávala jsem na jednoduchý roh (v F ladění), ale teď hraji na dvojitý lesní roh. Je to nejčastější typ. Zatím jsem nevyzkoušela ostatní druhy, ale chtěla bych. Například bezklapkový roh je z mého pohledu velmi složitý na hraní, protože nemá žádné ventily usnadňující vytváření tónů. Ovládá se pouze „ústy”.
Lesní roh se vyvinul z loveckých nástrojů, které se používaly k hraní fanfár. A právě proto je nazýván „královským” nástrojem. Moderní orchestrální žesťový lesní roh je výtvorem založeným na těch raných loveckých.

Rohy se poprvé začaly používat jako hudební nástroje v operách v 16. století. Od 18. století jsou používány v orchestrech. Klasické orchestry mívaly obvykle dva lesní rohy. Skladatelé počínaje Beethovenem běžně používali čtyři. Mezi významné skladatele tvořící hodně pro lesní roh patří Richard Strauss, W. A. Mozart a G. F. Handel.

V České republice byli a jsou skvělí hráči na lesní roh, například Zdeněk Tylšar, Radek Baborák a Kateřina Javůrková, která je vítězkou mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro ve hře na lesní roh z roku 2013.

Myslím, že lesní roh je impozantní hudební nástroj. Když poslouchám skladbu nebo filmovou hudbu (když je hraná orchestrem) a slyším lesní roh, vzbuzuje to ve mě celou řadu pocitů. Mám z toho mrazení v zádech, proto tento nástroj považuji za impozantní. Na rozdíl od trumpety má podle mého názoru lesní roh kulatější a barevnější tón. Zato trumpeta je ostřejší a pronikavější.

V poslední době hraje lesní roh velmi důležitou roli v klasické a filmové hudbě. Miluji jeho zvuk ve filmové hudbě. První soundtrack, v němž jsem slyšela ten velkolepý zvuk lesního rohu, byly Letopisy Narnie. A od té doby miluji filmovou hudbu.

Mým největším snem je být součástí velkého filmového orchestru a cestovat po celém světě. Ale jeden z mých menších snů se už vyplnil. Měla jsem příležitost hrát s Symfonickým orchestrem Bohemia Praha ve Štrasburku. To pro mě byla ohromná zkušenost! — oo

Napsala Hana Mikulová, korektury anglické verze Mary Matz, český překlad Tereza Vařechová

Photo Credits: Top: Hana Mikulová; center, Mary Matz; bottom, Miroslav Setnička

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: