An Appeal to the Czech Music Community/Prosba k české hudební obci

In an Opus Osm exclusive, František Havran has uncovered an old undated newspaper photo of Jakub Jan Ryba and his massive carp./Exklusivně pro Opus Osm nalezl František Havran starou, nedatovanou, novinovou fotku Jakuba Jana Ryby a jeho obřího kapra.

An Appeal to the Czech Music Community/Prosba k české hudební obci
There’s something fishy about this editorial …/Něco tu úplně nevoní [Českou verzi článku naleznete níže.]

You might think that Czech culture would enshrine everything Czech that is dear to the nation.

Sadly, this is not the case.

The Czech carp, more Czech than even the Bohemian lion, seems to have been completely ignored, at least in the sphere of Czech music.

True, the Czechs can boast of a composer called Jan Kapr (kapr is Czech for carp), but not even this gentleman thought about eternalising his venerable namesake in his music. At first, you might find this quite unbelievable, especially when you realise it was this noble fish that changed the very appearance of the Czech countryside with its countless artificial lakes and ponds built for fish farming.

Jakub Jan Ryba may have been a fish by name (ryba is Czech for fish), but he also let down his nation by failing to include carp in his Czech Christmas Mass, despite the fact that carp had already caught on as a Czech Christmas speciality during his lifetime.

Smetana (smetana is merely Czech for cream) immortalised Vyšehrad, the River Vltava, the female warrior Šárka, Czech woods and fields, Tábor, and even Mount Blaník in his My Homeland, but completely forgot about the extensive and sophisticated systems of man-made lakes built with the aim of providing food for the people.

Dvořák is even worse. Although the setting for his Rusalka is a pond, he didn’t take it upon himself to feature even one single fish, let alone a carp, in his watery opera.

Thus it is clear that Czech music still has an outstanding debt in relation to the Czech nation. Maybe we should appeal to the more creative members of the Czech musical community to remedy the situation as they sit down to eat their traditional Christmas Eve dinner of fried carp and potato salad.

And if our appeal is heard, maybe the world of real music culture will soon be enriched by a fruity Carp Symphony that will not only outshine Schubert’s typically Austrian Trout Quintet once and for all, but ensure this typically Czech, if rather slimy, bottom-feeding scavenger the status it truly deserves.

– František Havran

Editor’s Note: Despite the fact that our dear guest columnist Mr Havran has apparently gotten into the Christmas punch again, on behalf of Mr H and all our staff, we wish you Happy Holidays, and we look forward to meeting you again here on Opus Osm in the new year.

Prosba k české hudební obci

Něco tu úplně nevoní

Možná byste si mohli myslet, že česká kultura bude pečlivě střežit vše, co je národu drahé.
Naneštěstí to neplatí vždy.

Zdá se, že český kapr, který je dokonce více český než Český lev, je, alespoň pokud jde o hudební sféru, naprosto opomenut.

Pravda, Češi se mohou pyšnit skladatelem Janem Kaprem, ale ani tento pán nepomyslel na zvěčnění svého ctihodného jmenovce ve své hudbě. Na první pohled to může být neuvěřitelné, obzvláště když si uvědomíme, že to byla právě tato vznešená ryba, která změnila vzhled české krajiny nespočtem jezer a rybníků vybudovaných za účelem rybaření.

Jakub Jan Ryba je sice rybou podle jména, ale i on zklamal svůj národ, když nezahrnul kapra do své České mše vánoční, a to i navzdory tomu, že se kapr za jeho života už chytal jako česká vánoční specialita.

Smetana zvěčnil Vyšehrad, řeku Vltavu, bojovnici Šárku, české luhy a háje, Tábor a dokonce i horu Blaník ve svém díle Má Vlast, ale úplně zapomněl na rozsáhlý a sofistikovaný systém jezer vybudovaných s cílem nasytit lid.

S Dvořákem je to ještě horší. Ačkoliv se jeho Rusalka odehrává v jezírku, nepřidal do své vodní opery ani jednu rybu, natož pak kapra.

Je tedy jasné, že česká hudba národu stále hodně dluží. Možná bychom měli apelovat na ty více tvořivé členy české hudební komunity, kteří si sednou k tradiční štědrovečerní večeři se smaženým kaprem a bramborovým salátem, aby situaci napravili.

A pokud bude naše prosba vyslyšena, možná bude svět té skutečné hudební kultury brzy obohacen Kapří symfonií, která jednou provždy nejen zastíní Schubertův typicky rakouský kvintet Pstruh, ale zajistí tomuto typicky českému, i když trochu slizkému vymetači dna rybníků postavení, které si po právu zaslouží. — oo

–František Havran, překlad Adam Příhoda

Poznámka vydavatele: Navzdory tomu, že se náš drahý host, pan sloupkař Havran, zdá se, opět dostal do vánočního opojení, přejeme Vám jeho jménem a jménem celé redakce veselé svátky a těšíme se na shledání v novém roce opět zde v Opusu Osm.

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: