Heart-to-Harp / Pohádkové tóny Zeměplochy

Harp soloist Hana Hrachovinová, composer Martin Klusák, and Pardubice Chamber Philharmonic conductor Petr Louženský accept the audience's applause for the Concertino./Publikum tleská za provedení concertina harfistce Haně Hrachovinové, skladateli Martinu Klusákovi a dirigentovi pardubického komorního orchestru Petru Louženskému.

Heart-to-Harp

The boyfriend wrote it, the girlfriend played it: The story behind two HAMU students and The Fantastic Discworld Concertino for Harp and Chamber Orchestra.

“I had been working on a solo harp piece,” composer Martin Klusák says, “but then my composition teacher, Prof Ivana Loudová, suggested that I write an entire concertino for harp and orchestra.”

He’s telling Opus Osm how the work of composing his concertino, performed recently at the HAMU music academy, began.

The main theme of the final concertino was taken from that early draft of the unfinished solo for harp, and, “My girlfriend, Hana Hrachovinová, is a harp player. There was no doubt from the very beginning that she would play the solo part,” he says.

But even before that, “even before the first note of the draft,” he reveals, his main impulse was Miloš Forman’s film Amadeus. “I saw it again last spring, and it made me want this concertino to be a Mozart-like-, energetic-, and easy-listening piece, with bright structure.” It’s not a secret, he adds, that his inspiration also came from the soundtracks of feature fairy-tale or fantasy films, and that he was also influenced by minimalist composition techniques.

The “Discworld” in The Fantastic Discworld Concertino for Harp and Chamber Orchestra(Úžasná Zeměplocha – Pohádkové concertino pro harfu a komorní orchestr) refers to another inspiration, “the humorous writing style of Terry Pratchett — to be precise, his first book from the ‘Discworld’ series, The Colour of Magic.”

The “Discworld,” from the cover of The Discworld Mapp by Terry Pratchett and Stephen Briggs/„Zeměplocha“ z obálky atlasu Mapa Zeměplochy od Terryho Pratchetta a Stephena Briggse.

“Both of us have read the ‘Discworld’ book,” harpist Hana Hrachovinová chimes in, “and Martin explained to me which chapter inspired him for which part of the concertino. I think I understand the meaning in a similar way as Martin.”

So, turning to Mrs Hrachovinová, we can’t help but ask whether she uses “standard” techniques to play this concertino, or if it’s necessary to do something differently to achieve a sound that ties together all the elements of this “fantastic world.”

“No special effects are used, at least in the harp part,” she says. “No beating on the strings, playing with the tuning peg or a ruler, or anything like this, not even a pedal gliss” (glissando).

“But,” she continues, “the technical skills needed are of course different from those needed for Baroque or classical music. The Discworld harp part includes quite lot of jumps between octaves or chords, and then rhythmically repeated chords.”

Speaking of standard vs special effects, what about those “ooh, aaah” human voices in the piece, we ask Mr Klusák.

“There’s actually no direct link between these voices and Pratchett’s story,” he say. “Rather, it’s as if they were regular orchestral instruments. The voices support the atmosphere, rhythm, and instrumentation contrast of the middle part of the piece.”

You may not have time to read Pratchett’s books or to wait for a possible future performance of the HAMU pair’s work, but you can get a taste of what “Discworld” magic sounds like, just by watching the video below. — oo

– Mary Matz

Pohádkové tóny Zeměplochy

Přítel napsal a přítelkyně zahrála. Příběh dvou studentů HAMU a concertina Úžasná Zeměplocha pro harfu a komorní orchestr.

„Pracoval jsem na sólové skladbě pro harfu,“ říká skladatel Klusák, „pak mi ale moje profesorka skladby prof. Ivana Loudová navrhla, abych napsal celé concertino pro harfu a orchestr.“

Martin Klusák Opusu Osm sděluje, jak jeho práce na concertinu, nedávno zahranému na akademii HAMU, poprvé začala.

„Hlavní téma konečné verze concertina jsem vzal z konceptu nedokončeného sóla pro harfu,“ říká. „Moje přítelkyně Hana Hrachovinová je harfistka, od začátku tedy nebylo pochyb o tom, že bude hrát sólový part právě ona.“

Klusák odhaluje, že jeho hlavní inspirací byl film Miloše Formana Amadeus. „Viděl jsem ho znovu minulé jaro, a díky němu jsem začal chtít, aby bylo toto concertino mozartovské, energické a lehko poslouchatelné, s jasnou strukturou.“ Není tajemstvím, dodává, že inspiraci našel také v hudbě k pohádkovým a fantasy filmům, a že byl také ovlivněn skladatelskou technikou minimalismu.

„Zeměplocha“ v Pohádkovém concertinu Úžasná Zeměplocha pro harfu a komorní orchestr poukazuje na další zdroj inspirace, komický styl psaní Terryho Pratchetta, přesněji jeho první knihu ze série Zeměplochy – Barva kouzel.

„Oba jsme četli Zeměplochu,“ přidává se harfistka Hana Hrachovinová, „a Martin mi vysvětlil, která část knihy byla inspirací které části concertina. Myslím, že to chápeme podobně.“

Obrátíme se tedy ke slečně Hrachovinové. Zajímá nás, jestli používá „standardní“ techniku při hraní concertina, nebo je potřeba dělat něco jinak pro dosáhnutí zvuku, který by spojil všechny prvky tohoto „úžasného světa“.

„Nejsou použity žádné zvláštní efekty, alespoň ne v harfovém partu,“ říká. „Žádné údery do strun, hraní ladícím klíčem nebo pravítkem, nebo něco podobného. Dokonce ani žádné glissando pedálem.“

„Ale,“ pokračuje, „technika hry je samozřejmě jiná než v barokní nebo klasicistní hudbě. Harfový part v Zeměploše obsahuje poměrně dost skoků mezí oktávami nebo akordy, a pak také pravidelně opakované akordy.“

Když už mluvíme o standardních a speciálních efektech, co představují ty zpívané „ooh, aaah“ v této skladbě? Ptáme se pana Klusáka.

„Vlastně tu není žádné spojení mezi těmito hlasy a Pratchettovým příběhem,“ říká. „Spíše jsou použity jako normální nástroj orchestru. Hlasy podporují atmosféru, rytmus a kontrast v instrumentaci střední části skladby.“

Možná nemáte dost času přečíst si Pratchettovy knihy nebo čekat na další představení páru z HAMU, ale krátkou ukázku toho, jak zní kouzla Zeměplochy, můžete vidět ve videu.– oo

– Mary Matz, překlad Adam Příhoda

Photo Credits: Photo and video: Miroslav Setnička; illustration, Wikipedia

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: