Roll Out the Barrels / Škoda lásky

An organ grinder demonstrates the hand-cranking technique. The only thing these little machines can't do is turn out ice-cream. / Flašinetář předvádí „šlehací“ techniku. Jediné, co tyto strojky nezvládnou, je vyšlehat zmrzlinu.

Autentickou českou verzi naleznete pod video ukázkou.

Roll Out the Barrels

The Czech Museum of Music Rolls Out Antique Barrel Organs for Concert

Almost a dozen organists from Germany and France, as well as from the Czech Republic, showed off their talents to an enthusiastic audience at the Czech Museum of Music Oct 17.

But these weren’t the booming, churchy organs with massive keyboards and tall pipes.

They were gaudily painted boxes on small stands, each containing a wide belt patterned with holes or a paper tube that looked like it had been rolled across a cactus. Behind each “barrel organ” a human organ grinder stood, vigorously turning a large crank to power the machines quickly enough to play gay tunes.


Mr and Mrs Antonín Dvořák are caught in the balcony, waltzing to the barrel organ music below them. / Na snímku jsou pan a paní Dvořákovi na balkóně, tančící na hudbu z flašinetu pod nimi.

Gay in the sense of 18th century music designed to accompany singers with loud, attention-getting voices: street singers performing for coins, vendors at fairs, and itinerant puppeteers, according to Tatiana Součková, author of Kouzelné Hrací Strojky (Magical Playing Machines).

The live concert was part of the Czech Museum of Music’s continuing exhibition, “Monarchy — Magical Musical Machines,” running now through Jan 28.

The machines’ ability to play a wide range of tunes — from carnival music to opera excerpts, sometimes on the same roll – was impressive. A machine could literally “belt” out Roll Out the Barrel, Sousa’s Washington Post March (which had the audience clapping in time), and opera arias.

“A barrel organist can play the familiar refrains from classical music, but the end result will always be a bit more cheerful and fun,” explains Emanuele Gadaleta, director of the Czech Museum of Music.

Proof is in the video below. — oo

Listen – do you recognize this classical piece? / Poslechněte si – poznáte tuto klasickou skladbu?

Škoda lásky

České muzeum hudby předvádí starožitné hrací strojky.

Téměř tucet flašinetářů z Německa, Francie a také z České republiky předvedlo 17. října svoje umění nadšenému publiku v Českém muzeu hudby.

Jejich nástroje jsou okázale malované krabice na malých podstavcích, každá obsahující široký pás posetý dírami, nebo papírový válec, který vypadá, jako když ho pováleli přes kaktus. Za každým flašinetem stojí flašinetář, který zuřivě točí velkou klikou, která stroj pohání, a hraje tak veselé melodie.

Veselé ve stylu hudby 18. století, která měla za účel doprovázet zpěváky se silnými, pozornost přitahujícími hlasy, kteří se živili jako pouliční zpěváci, prodavači jarmarečních písní nebo kočující loutkaři. Takto to popisuje Taťána Součková, autorka výstavy Kouzelné hrací strojky.

Živé představení bylo součástí aktuální výstavy Českého muzea hudby s názvem „Monarchie – Kouzelné hrací strojky“, která bude probíhat až do 28. ledna.

Schopnost strojků hrát širokou škálu melodií – od karnevalové hudby až k úryvkům z oper, někdy i na jednom bubnu – byla působivá. Strojek dokázal doslova „vytočit“ písně Škoda lásky, Sousův Washington Post March (při němž publikum tleskalo do rytmu) a dokonce i operní árie.

„Flašinetář dokáže zahrát známé melodie z klasické hudby, ale výsledek bude vždy o trochu úsměvnější a zábavnější,“ vysvětluje Emanuele Gadaleta, ředitel Českého muzea hudby.

– Mary Matz; přeložil Adam Příhoda

Photo Credits: Photo and videos: Miroslav Setnička

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: