Americana III / Amerikana III

Opus Osm

Master teachers and choreographers gather under the Americana III poster to speak about the new production premiering this week. / Baletní mistři a choreografové se sešli pod plakátem Amerikana III, aby promluvili o nové inscenaci, která má premiéru tento týden.

Americana III

Autentickou českou verzi najdete dole.

You have a great opportunity to discover awesome ballet and contemporary dance when the Czech National Ballet’s Americana III opens this week on the State Opera stage.

The work showcases dance choreographed by three American icons of dance, George Balanchine (1904-1983), Jerome Robbins (1918-1998), and William Forsythe (1949 -). The historic influence of these choreographers is organic and obvious – to dancers.

But it may be puzzling for the first-time visitors, or even fans, sitting in the auditorium seats.

That’s why the National Ballet’s visiting American ballet mistresses Victoria Simon and Jodie Gates, and ballet master Bart Cook, explained the basics of each choreographer’s style in a public presentation Oct 17 at The New Stage. Dancers from the company also demonstrated the differences during the presentation.

In classical ballet, the long, balanced, vertical line is paramount. The body always seeks the centered, symmetrical position. Contemporary dance breaks that rule. “William Forsythe’s positions are very extreme,” explains Mrs Gates. “His choreographies pull the dancer off the midline, off the weight of balance, their sense of security. It’s all about opposition.”

For example, in classical ballet, dancers in a duet appear to gently hold hands mainly by the fingers as the ballerina is en pointe.In a Forsythe dance, the dancers can grip hands and lock their thumbs; both dancers may push or pull each other, with their feet flat on the floor. Mrs Gates says at first it’s difficult for dancers to risk dancing this way, and to learn to listen for the 32 counts in the – often electronic – music that they dance to.

Americana III viewers will also notice what Mr Cook calls the “commercial differences” between classical ballet and American contemporary ballet. Balanchine also went to Hollywood to create choreographies for popular movies; he invited Robbins to join his company directly after the success of Robbins’ Fancy Free. That work was then adapted as a Broadway musical, and then a popular movie.

“It’s social dance put onto ballet steps,” he says.

Mrs Simon has staged ballet productions in Prague three times since 1995, and has noticed a “lovely change” here. The recent merger of the State Opera and National Theatre companies “is wonderful, because there’s a bigger pool of dancers,” she points out.

Jodie Gates danced with The Joffrey Ballet, has created 30 choreographies, and is a director, master teacher, and producer. Bart Cook teaches ballets for the George Balanchine and the Robbins Rights trusts, and is a dancer and choreographer. Victoria Simon has staged more than 25 Balanchine ballets. She joined the New York City Ballet at age 18.

And, “With exposure to outside dancers and choreographers, they’ve learned so much” from seeing other dancers from other companies, other countries, and other cultures.

Now they can show the audience what they’ve learned in Americana III. — oo

.
Americana III premieres Oct 25, 26 at the State Opera, with additional performances Oct 28, Nov 3, and Dec 5, 6. The program features excerpts from Balanchine’s Theme and Variations; Robbins’ Fancy Free; and Forsythe’s In the Middle Somewhat Elevated. You can read more details by clicking on the black Re:Source tab at the top of this page. — oo

Amerikana III

Naskýtá se Vám úžasná příležitost objevit krásy baletu a současného tance. Baletní soubor Národního divadla tento týden uvádí baletní večer Amerikana III.

V představení můžete vidět tance s choreografií od tří amerických tanečních idolů, George Balanchina (1904-1983), Jeroma Robbinse (1918-1998) a Williama Forsytha (*1949). Historický vliv těchto choreografů je naprosto zřejmý – pro tanečníky.

Ale pro nové návštěvníky, a dokonce i pro fanoušky, sedící v hledišti může být záhadou.

To je důvod, proč baletní mistryně amerického Národního baletu Victoria Simonová, Jodie Gatesová a baletní mistr Bart Cook vysvětlovali podstatu stylů každého z choreografů na veřejné prezentaci 17. října na Nové scéně. Tanečníci z téže skupiny také předvedli rozdíly mezi jednotlivými styly.

V klasickém baletu je protáhlá, vyvážená, svislá osa držení těla prvořadá. Tanečník vždy hledá vyváženou, symetrickou pozici. Současný balet toto pravidlo porušuje. „Postoje Williama Forsytha jsou velmi radikální,“ vysvětluje paní Gatesová. „Jeho choreografie nutí tanečníky opustit rovnovážný střed, který jim dává pocit bezpečí. To kouzlo je v protikladech.“

Opus Osm

Paní Gatesová ukazuje některé charakteristické prvky postojů současného tance. / Mrs Gates describes the characteristic grip used in contemporary dance.

V klasickém baletu se například tanečníci v duetu drží za ruce jemně, především za konečky prstů, zatímco balerína je v pozici en pointe. Ve Forsythově tanci se mohou oba tanečníci držet pevně, táhnout nebo tlačit jeden druhého s chodidly přímo na podlaze. Paní Gatesová říká, že pro tanečníky je obtížné odhodlat se tancovat tímto způsobem a naučit se počítat na 32 dob, které se často objevují v hudbě – často elektronické – na kterou tancují.

Diváci Amerikana III si také mohou povšimnout toho, čemu pan Cook říká „komerční rozdíly“ mezi klasickým a americkým současným baletem. Balanchine také působil v Hollywoodu, kde tvořil choreografie pro populární filmy. Robbinse do své skupiny přizval hned po úspěchu jeho Fancy Free. Tento balet byl poté adaptován jako muzikál pro Broadway a později jako film.

„Společenský tanec s baletními kroky,“ říká.

Paní Simonová pořádá baletní produkci v Praze již potřetí od roku 1995 a povšimla si příjemné změny. „Nedávné spojení skupin Státní opery a Národního divadla je úžasné, protože je tak k dispozici více tanečníků,“ říká paní Simonová. „Díky kontaktu s tanečníky a choreografy z jiných zemí, jiných skupin a jiných kultur se toho tolik naučili,“ dodává.

A nyní jsou tedy připraveni publiku ukázat, co se naučili v Amerikana III.

Premiéra Amerikana III se koná 25. října ve Státní opeře. Další představení se konají 28. října, 3. listopadu, 5. a 6. prosince. Na programu je výběr z Balanchinových Témat a variací, Fancy Free od Robbinse a Forsythův In the Middle Somewhat Elevated. Další informace můžete nalézt v záložce Re:Source v horní části stránky.

Jodie Gatesová spolupracovala s taneční skupinou Joffrey Ballet, vytvořila 30 choreografií a působila jako umělecká vedoucí, učitelka tance a producentka. Bart Cook vyučuje balet pro společnosti George Balanchine Trust a Robbins Rights Trust a je tanečníkem a choreografem. Victoria Simonová uvedla více než 25 Balanchinových baletů. Do Newyorského baletu nastoupila v 18 letech.

– Mary Matz; přeložil Adam Příhoda

Photo Credits: Miroslav Setnička

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: